EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Lõppes 2-aastane MTÜ EPRÜ projekt - Isiklikud valikud tööturul

 

Täna kinnitas Sihtasutus Innove MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu projekti „Pikaajaliste ja psüühilise  erivajadustega töötute tööpraktikad ja tööle rakendamine  juhtumikorralduse ja mentorluse toel - Isiklikud valikud tööturul" lõpparuande.

Kaks aastat kestnud projekti „Isiklikud valikud tööturul" üldeesmärgiks oli kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurenemine läbi psüühilise erivajadusega inimeste suurema võimetekohase töölerakendumise tööpraktika ja tugiteenuste kaudu. Projekt oli suunatud eelkõige riiklike teenuseosutajate ja sihtgrupi enesealgatusel põhineva koostöö ja infovahetuse parandamisele. Projekti kaasati 134 inimest ning projekti tegevuste tulemusena rakendus tööle 55 inimest.

Projekti raames läbiviidud tegevustest saab ülevaate projekti kodulehelt: http://www.epry.ee/tegevused-2/

Projekti juhtis InterActi  projektijuht Anna Toots.

Projekti "Isiklikud valikud tööturul", nr 1.3.0102.11-0330 rahastas Euroopa Sotsiaalfond, meede 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" ning projekti kogueelarve oli 307 684€.

Uudised