EST     |      ENG
 
 
 

Hindamised ja uuringud

Euroopa Liidu struktuuri- ja riiklike fondide programmi- ja projektitasandi hindamisteenuse pakkumine

Oleme omalt poolt välja töötanud, sealhulgas koostöös rahvusvaheliste partnerite ja ekspertidega, erinevaid hindamismetoodikaid struktuurifondide programmide ja projektide hindamiseks:

Meie poolt läbiviidavate hindamiste puhul lähtume avaliku sektori raha kasutamisel sõltumatu hinnangu andmise  kriteeriumitest ja standarditest, pidades silmas asjakohasust, tõhusust, tulemuslikkust, mõju ning jätkusuutlikkust. Struktuurivahendite hindamise oluliseks eesmärgiks on parandada toetuse kvaliteeti, mõjusust ja kooskõla ning tõhustada programmide ja rakenduskavade elluviimist.

Oleme viimaste aastate jooksul läbi viinud üle kümne suuremahulisi uuringut ja hindamist, millest olulisemad on (vt põhjalikumalt läbiviidud hindamised ja uuringud):

 

Projekti nimi: Programmi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013“ teenuste palgatoetus ja tööturukoolitus vahehindamine
Tellija: Sotsiaalministeerium, viidi läbi koostöös Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ-ga
Projekti periood: oktoober 2011 - aprill 2012

Projekti nimi: Halduskoormuse hindamisvajaduse kaardistamine ja halduskoormuse hindamine
Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Projekti periood: veebruar – november 2009

Projekti nimi: RAK 2004-2006 mõjuindikaatorite lõplike saavutusmäärade väljaselgitamine ja analüüs
Tellija: Rahandusministeerium
Projekti periood: november 2008 - juuni 2009

Projekti nimi: Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL teise järgu ja kolmanda järgu käivitamise hindamine
Tellija: Sotsiaalministeerium 
Projekti periood: mai 2007 - oktoober 2007

Projekti nimi: RAK 2004-2006 meetme 1.3 vahenditest toetatud erivajadusega inimestele suunatud tööturuprojektide tulemuste ja poliitikas rakendatavuse hindamine
Tellija: Sotsiaalministeerium
Projekti periood: oktoober 2008 - aprill 2009

Projekti nimi: Meede 1.1 raames programmperioodil 2004-2006 projekte ellu viinud organisatsioonide programmi administreerimise protsessile antava hinnangu uuring
Tellija: Haridus - ja Teadusministeerium
Projekti periood: juuni 2007 - november 2007

Projekti nimi: Töölepingu seaduse täitmisega seonduv halduskoormus ettevõtetele
Tellija: Sotsiaalministeerium, uuring viidi läbi koostöös Poliitikauuringute keskusega PRAXIS
Projekti periood: oktoober 2006 - detsember 2006

Projekti nimi: Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 Eesti rakenduskava eelhindamine
Tellija: Põllumajandusministeerium
Projekti periood: juuli 2006 - märts 2007

 

 

 

 

Uudised