EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud on Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetuse voor


EAS avas Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetuse vooru. Toetust rakendatakse perioodi 2007-2013 määruse „Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord“ alusel.

Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetuse eesmärgiks on Eesti kui mereturismi sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine harrastusmeresõitjatele suunatud väikesadamate võrgustiku arendamise kaudu, mille abil luuakse reisimotivatsioon Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks.

Meetme raames toetatakse harrastusmeresõitjatele suunatud väikesadamate võrgustiku väljaarendamiseks vajalikke järgmiseid tegevusi:sadama hüdrotehniliste rajatiste ehitamine ja laevasõiduteede märgistamine:

Toetuse minimaalne suurus on 30 000 eruot ja maksimaalne suurus 200 000 eurot ühe projekti kohta. Sellele summale lisandub omafinantseering, mis peab olema vähemalt 30% projekti abikõlblikust kogumaksumusest. Meetme eelarve SF rahastamisperioodil 2007-2013 on 2 miljonit eurot.

Kõik tegevused projekti raames viiakse ellu hiljemalt 31.10.2015.

Taotluste esitamise tähtpäev on 31. oktoober 2014.

Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Lisainfot küsi:

Annemai Mägi
annemai@interact.ee

Uudised