EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud on Rakenduskõrgharidusõppe õppetaristu taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes kuulutas välja Euroopa Liidu struktuuritoetuste Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ alameetme „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur“ rakendamiseks struktuuritoetuste andmisel III avatud taotlusvooru.

Meetme üldeesmärk
on tehnoloogiainvesteeringute toel rakenduskõrgharidusõppes ja õpetajakoolituses praktiliste oskuste omandamiseks eeldusi loova õppeinfrastruktuuri arendamine, sealhulgas rakenduskõrgkoolides õppekeskkonna tehnoloogilise kvaliteedi tagamine.

Alameetme «Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur» eesmärgiks on tõsta tehnoloogiainvesteeringutega rakenduskõrgharidusõppe kvaliteeti, soodustades uute õppelaborite loomise või vananenud õppeaparatuuri ja -seadmete asemel kaasaegsete soetamise toel kõrgkoolis praktilise töö läbiviimist.

Alameetme taotlusvoorus väljajagatava toetuse maksimaalne maht on 2 654 159,66 eurot.

Taotlusvoorust on võimalik toetust taotleda kõigile meetme määruse § 9 nimetatud tegevustele, kusjuures alameetme toetuse eelarvest on 2 100 000 eurot ette nähtud alameetme prioriteedile tehnika, tootmise ja ehituse või loodus- ja täppisteaduste õppevaldkonnas ning tervise ja transporditeenuste õppesuundadel toimuva rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuuri arendamine terviklahendustena. Samuti on võimalik toetust taotleda rakenduskõrgkoolides toimuva rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuuri arendamiseks.

Alameetme raames on õigus toetust taotleda Eesti rakenduskõrgkoolil ja rakenduskõrgharidusõpet läbi viival ülikoolil, milles 1. jaanuari 2009. aasta seisuga oli loodud vähemalt 200 kõrghariduse riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohta. Taotleja võib projekti kaasata partnereid.

Projekti partneriks võib olla Eesti rakenduskõrgkool või rakenduskõrgharidusõpet läbi viiv ülikool, millel riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohad puuduvad.

Taotlusvoorust toetatavate projektide abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 1. jaanuar 2014 kuni 31. oktoober 2015.

Toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 95% projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest. Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt 9586 eurot ja maksimaalselt 1 150 410 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21.04.2014.

Lisainformatsiooni küsi:

Annemai Mägi
annemai@interact.ee
68 30 07968 30 079

Uudised