EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud on programmi “Teaduse rahvusvahelistumine“ V taotlusvoor

Haridus- ja teadusministeeriumi programmi „Teaduse rahvusvahelistumine“ viienda hindamisvooru tähtaeg on 20.05.2013 a

Programmi “Teaduse rahvusvahelistumine“ viiendal hindamisvoorul osalemiseks ootab HTM programmi partneritelt avaldusi ja tegevuskavasid kuni 20. maini 2013 (k.a). Programmi nõukoja hindamiskoosolek toimub juuni alguses.

Eeskätt on oodatud ettepanekud, mis seonduvad programmi tegevusega 2 – koostöö Euroopa Teadusruumi ja rahvusvaheliste lepingute raames.

Tegevus 2. Koostöö Euroopa teadusruumi ja rahvusvaheliste lepingute raames – tegevuse raames selgitatakse välja teadusvaldkonnad, milles on võimalik ja vajalik Eesti teadlaskonna panustamine üleeuroopaliste väljakutsete lahendamisse, seahulgas ERA-NET skeemi, ELi ühistegevuste (joint programming initiatives- JPIs)  ja muude algatuste raames. Toetatakse ka koostöö arendamist riikide ja organisatsioonidega, millega on sõlmitud bilateraalsed teaduskoostöö lepingud ja programmid, rahastades Eesti-poolseid tegevusi. Programmi partnerite ettepanekul toetatakse teadusorganisatsioonide ja –asutuste ning ka Eesti teadlaste koostööd rahvusvaheliste teadusprogrammide, -organisatsioonide ja –asutustega.

Täiendav informatsioon:

Annemai Mägi
68 30 079
annemai@interact.ee

Uudised