EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avatud EMP toetuste Vabaühenduste Fondi III taotlemisvoor


Avatud Eesti Fond kuulutab välja taotlusvooru avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste projektidele, et toetada algatusi:
•    demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamiseks
•    vabaühenduste eestkostesuutlikkuse parandamiseks ja „valvekoerana“ toimimise tõhustamiseks

Projektikonkursi raames on võimalik eraldada toetustena kokku 725 000 eurot

Konkursile oodatakse:
•    suurprojekte (taotletav summa 25 000 - 40 000 eurot)
•    võrgustikuprojekte (taotletav summa 75 000 - 100 000 eurot)

Vabaühenduste Fondist on võimalik taotleda toetust kuni 90% projekti abikõlbulike kulude katmiseks. Kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 10% elluviidava projekti abikõlbulikest kuludest ja võib olla nii rahaline kui mitterahaline.

Toetatavad tegevused:

Demokraatlike väärtuste , sh inimõiguste edendamine
Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on: 
1.    demokraatia- ja inimõigusalast teadlikkust ja haridust edendavad tegevused;
2.    avalikud arutelud soo, puude, rahvuse, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, usulise kuuluvuse, vm tunnuse alusel moodustunud ühiskonnagruppide fundamentaalsete vajaduste üle;
3.    kodanikuaktiivsuse ning osalusdemokraatia tõstmiseks vähemesindatud või haavatavate gruppide jõustamine (koolitused, toetavad võrgustikud);
4.    võrdsust edendavad ja diskrimineerimist vähendavad tegevused (sh. teenustele nagu informatsioon, nõustamine, jms ligipääsu parandamine) ning nende tulemuste vahendamine ühiskonnale;
5.    tegevused kultuuridevahelise dialoogi julgustamiseks ja vähemesindatud gruppide aktiivsemaks kaasamiseks vabaühenduste tegevustesse.

Eestkostevõime parandamine  ja valvekoera rolli jõustamine
Toetatakse läbimõeldud ja mitmetahulisi huvikaitseprotsesse, mis aitavad vabaühendustel kasvada  professionaalsemateks ja aktiivsemateks osalejateks poliitikakujundamises ning otsusetegemises. Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on:
1.    vabaühenduse liikmete ja sihtrühmade kaasamine seisukohtade kujundamiseks ja väljendamiseks, avalikkuse teavitamine, aktiivne osalemine konsultatsioonides, ja muud asjakohased tegevused strateegiliselt läbimõeldud eestkosteplaani elluviimiseks; 
2.    uudsete lähenemiste ja meetodite katsetamine huvikaitsetöös;
3.    uurimused, analüüsid või mõjude hindamised argumentatsiooni professionaalsuse tõstmiseks;
4.    poliitikamonitooringud ja järelvalvealgatused avaliku sektori tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks.

Toetust saavad taotleda vaid avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel ei ole ärilisi eesmärke ning kes on sõltumatud kohalikust omavalitsusest ja riigist, poliitilistest parteidest ja äriühingutest. Võrgustiku- ja suurprojekti taotleja peab olema tegutsenud avalikes huvides vähemalt aasta.

Tähtaeg suurte ja võrgustikuprojektide taotluste esitamiseks on 20. november  2013.

Projektidele, mida valmistatakse ette koostöös partneritega doonorriigist Norrast, Islandist või Liechtensteinist, on võimalik taotleda starditoetust kuni 23. septembrini 2013.

 

Lisainformatsiooni küsi:

Annemai Mägi
info@interact.ee
68 30 079

Uudised