EST     |      ENG
 
 
 

Uudised

Avanemas on taotlusvoor noorte ja pikaajaliste töötute tööturule naasmiseks

 

Sotsiaalministeerium on peatselt avamas meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute teenuste pakkumine töötutele“ I taotlusvooru.

Toetust antakse projektile, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

1) I ja II taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks;

2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks.

 

Tööturuteenuste meetme täpsemad tingimused:

Projekti kestvus - projekti abikõlblikkuse perioodi kestus võib olla järjestikku kuni 24 kuud.

Toetuse summa - taotletava toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa on  400 000 eurot projekti kohta.                                                                                                              

Toetuse määr - toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest, omafinantseering on 15%. 

Taotleja ja partner võib olla:

•            juriidiline isik;

•            füüsilisest isikust ettevõtja;

•            valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus,

             mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust ministri käskkirja alusel;

•            kohalik omavalitsusüksus.

 

Abikõlblikud kulud:

•            Projekti tegevuste elluviimisega seotud otsesed personalikulud

•            Tööpraktika teenus

•            Tööharjutuse teenus

•            Tööklubi tegevused

•            Lapsehoiuteenus

•            Koolitused

•            Nõustamisteenused, sh võla-, psühholoogiline või karjäärinõustamine

•            Stipendium

•            Sõidu- ja majutustoetus

•            Rahvusvahelise koostöö tegevused - 10% projekti kulude eelarvest

•            Mööbli  ja kontoritehnika soetamine, projekti veebipõhise kodulehe loomine või olemaoleva täiendamine  - kuni 5% projekti kulude eelarvest

•            Projekti ettevalmistavad kulud (nt projekti taotluse koostamine, sihtgrupi kaardistus) – maksimaalselt kuni 5% projekti abikõlblikest kogukuludest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot

•            Projekti tegevuste elluviimisega seotud  kaudsed kulud (sh projekti üldkulud ja projekti administreerimisega seotud personalikulu) - 15% projekti otsestest personalikuludest 

 

Olulisim erinevus eelmise perioodi sarnase töötutele suunatud meetmega on see, et pärast projektist lahkumist peab tööle saama vähemalt 30% sihtgrupist.

 

Sotsiaalministeeriumi info kohaselt avaneb esimene taotlusvoor oktoobris/novembris 2015

 

InterAct pakub teenust projekti kontseptsiooni väljatöötamiseks ning taotluse koostamiseks. Pakume antud meetme raames ka hilisemat projekti administreerimise ja juhtimise (sh finantsjuhtimise) teenust. 

 

Esmane konsultatsioon (kuni 2 h) on TASUTA!

 

Konsultatsiooni kokkuleppimine:

 

Annemai Mägi

InterAct Projektid & Koolitus OÜ

Tel: 52 179 15

annemai@interact.ee

www.interact.ee

 

Uudised